سمنو

سمنو به عنوان نمایند‌ای از جهان قدرت بر سفره هفت‌سین می‌نشیند. شبیه کاچی است و شیرینی آن از آب سفیدرنگ و شیرین جوانه ی گندم است.