شوق یادگیری (۱۴) – افت تحصیلی ق۲

چرا در اکثر موارد بالا بودن سطح دانش و سواد محصل موجب افت تحصیلی می شود؟