سماق

سماق نماد شکیبایی، بردباری و تحمل دیگران است ، استاقمت برای رسیدن به خواست ها و آرزوها. سماق نشانه ی این است که تا رسیدن به پیروزی از تلاش باز نایستیم.