بت چین

تصنیف ای بت چین (آواز اصفهان) با آوازسیامک شجریان و اجرای گروه کوبانگ اثری از علی اکبر شیدا.