شادمانه (۴) – تعارف

26

گفتگوی راننده و مسافر تاکسی.