شادمانه (۴) – تعارف

9

گفتگوی راننده و مسافر تاکسی.