شادمانه (۳) – بهترین آرزو

فقط می‌توانید یک آرزو داشته باشید که انجام آن برای ما امکان پذیر باشد.