گپی با همکاران (۱) – آزاده و رامان

گفتگوی دوستانه هومن عبدی با آزاده جاوید و رامان شکیب.