دیدار نوروزی (۲) – بعد از سال تحویل

دیدار نوشین و خانواده فیروزی بعد از حلول سال نو.