دیدار نوروزی (۱) – قبل از سال تحویل

124

دیدار نوشین و خانواده فردوسی قبل از حلول سال نو.