دیدار نوروزی (۱) – قبل از سال تحویل

71

دیدار نوشین و خانواده فردوسی قبل از حلول سال نو.