شادمانه (۱) – ماهی قرمز

فروشندگان ماهی قرمز برای سفره عید.