نماز و روزه در آئین بهائی(۵) – شرایط روزه داری

یک بهایی با چه شرایطی می تواند یا نمی تواند روزه بگیرد؟
چرا عدد ۱۹ در آئین بهائی مهم است؟