به سوی دنیای بهتر – ق۶

21

این برنامه : از بین بردن جنگ ، نفرت و بی عدالتی در دنیا با نیروهایی قوی تر از خودشون و…