نوروز ۱۳۹۶

وجیهه اختری راد، با نوه‌اش باران از نوروز و هفت سین می گوید و رسوم ایرانی را، به بارانی که ایران را ندیده، می آموزد.