فصل مشترک – ف۲ – برای تغییر جهان چه می‌توان کرد؟ ق۲

28

چطور می‌توان جهانی‌ تازه سخت و الهام بخش زندگی‌ دیگران بود؟ شاید تماشای بخش پایانی مستند “پیرایشگر خیابانها” تلاشی باشد برای پاسخ به این پرسش