عشق فرای مرزها – ف۲ ق۶ تراویس و کاتیای

تراویس آمریکایی با کاتیای روس ثابت کردند که اختلاف‌های سیاسی کشورها نمی تواند مانع ایجاد عشق فرای مرزها باشد.