پرواز – آقا عزیزالله جذاب خراسانی ق۵

74

جذّاب از سوی حضرت عبدالبها ماموریت یافت برای معرّفی آیین بهائی نزد تولستوی نویسنده نامدار روسی برود.