نماز و روزه در آئین بهائی(۴) – روزه

آیا بهائیان روزه می گیرند؟