شوق یادگیری (۱۲) – تمرکز

بررسی یکی دو عامل برهم زننده تمرکز حواس هنگام درس خواندن.