پرواز – آقا عزیزالله جذاب خراسانی ق۴

جذّاب خدماتش موردرضایت حضرت بهاالله واقع می شد و او را مسئول رسیدگی به امور بهائیان می‌فرمودند.