نماز و روزه در آئین بهائی(۳) – تقویم بهائی. ایام هاء.

توضیحات مختصری درباره تقویم بهائی یا تقویم بدیع.
ایام هاء چیست؟