نماز و روزه در آئین بهائی (۲) – وضو، قبله و…

آیا بهائیان برای نماز وضو می گیرند؟ به چه سمتی نماز می گذارند؟