شوق یادگیری (۱۰) – تلاش بی نتیجه

پاسخ به سؤال پدری که می گفت چرا هر چه تلاش می کنیم که فرزندمون در تحصیل موفق عمل کنه به نتیجه ای نمی رسیم ؟