عشق فرای مرزها – ف۲ ق۳ میترا و مانویل

میترا و مانویل، یکی ایرانی و دیگری آمریکایی-کوبایی بیش از بیست سال است که ازدواج کرده‌اند و فرهنگی مشترک ایجاد کرده اند.