پرواز – آقا عزیزالله جذاب خراسانی ق۲

جذّاب با اینکه برادرش بهائی شده بود ولی خودش یک یهودی محکم و مقیّد به احکام شریعت موسوی بود. ولی اتّفاقاتی او را به آئین بهائی سوق داد.