پرواز – ملّا صادق مقدّس خراسانی ق۵ و آخر

مقدس با کهولت سن و بیماری به سرزمین فلسطین رفت وموفّق به زیارت حضرت بهاالله شد.