سپهر سخن – ف۲ ق۱۹- دعا و مناجات

حضرت باب می‌فرمایند: بعد از کلام الله شرف به مناجات با خداست. هیچ مقامی در امکان از برای عبد فوق آن نبوده که روح مناجات در او به هم رسد.