پرواز – ملّا صادق مقدّس خراسانی ق۴

مقدس به بغداد رفت وموفق به زیارت حضرت بهاءالله شد و به امر ایشان به ایران برگشت و در مشهد ساکن شد و…