پرواز – ملّا صادق مقدّس خراسانی ق۱

مقدس ازعلمای بسیار پرهیزکار خراسان بود و به کربلا رفت و از محضر سید کاظم رشتی کسب فیض کرد و طبق وصیت سید منتظر ظهور حضرت قائم موعود بود.