خبرنگار – تاثیر رسانه های عمومی بر افکار و شخصیت کودکان

گفتگو با: دکتر دفنا لمیش (Dafna Lemish)، پرفسور علوم ارتباطات عمومی