پرواز – شرح احوال آقاعلی ممتازی معروف به فاضل یزدی ق۳

126

فاضل یزدی پس از ایمانش به آیین بهائی برای ابلاغ خبر جدید سفرهای طولانی مدتش به شهرهای مختلف ایران تا آخر حیوه ادامه داشت گاه سالها خانواده‌اش را نمی دید.