به دنبال معنا (۷۳) – آخرین قول و قرارها – پایان

شایان از ازدواج با شیوا برای دوستانش میگوید و همگی آخرین قول و قرارهایشان را میگذارند…