معماران صلح – ملاله یوسف زی ق۱

ملاله یوسف زی جوان ترین کسی است که نوبل صلح گرفته. هومن عبدی از این قسمت از معماران صلح، به زندگی او می پردازد.