به دنبال معنا(۷۲) – کتاب ایقان

شبنم و سعید از دستان میخواهند آنها را به کلاس خانم محمدی ببرد و…