به دنبال معنا (۷۱) – جلسه دعا

دوستان شایان برای بهبودی مادرش جلسه دعا تشکیل داده دعا میخوانند.