به دنبال معنا (۷۱) – جلسه دعا

دوستان شایان برای بهبودی مادرش جلسه دعا تشکیل داده دعا میخوانند.

لینک کوتاه شده این نوشته:
http://persianbahaimedia.org/?p=16163