سپهر سخن – ف۲ ق۱۲

حضرت باب می‌فرمایند: قدری ترحم بر خود نموده که عملی که میکنید از روی بصیرت باشد لعلّ یوم قیامت توانید نجات یافت.