به دنبال معنا(۷۰) – پیشنهاد کارگشا

فربد پیشنهاد گلناز را در مورد مشکل خانه برای پدرش مطرح میکند.