به دنبال معنا(۶۹) – اتفاق خوب

سرانجام فربد جواب مثبت میگیرد…