نماهنگ – تویی غنی

ترانه ای برگرفته از آثار حضرت بهاءالله با اجرای نبیل مقدم.