به دنبال معنا(۶۸) – نگرانی شایان

دستان از اتفاق تازه ای که در منزلشان افتاده برای شایان میگوید.