لفظ و معنا(۳۴) – طنز

طنز چیست؟ نگاه ایران به طنز و نگاه دیانت بهائی به آن در این قسمت از برنامه ی لفظ و معنا. با استاد بهرام فرید و رامان شکیب همراه باشید.