به دنبال معنا(۶۷) – ما چه میدانیم

همچنان بحث سعید و دستان وشایان اینبار هویت.