به دنبال معنا(۶۵) – یک حرف جدّی

سعید برای تولد شبنم کادوی نفیسی میدهد و …. سودابه به دستان یک خبر خوش میدهد.