لفظ و معنا(۳۱) – موسیقی در ایران ق۲

آیا موسیقی در اسلام حرام است؟ موسیقی پس از اسلام در ایران و مباحثی دیگر در این زمینه موضوع بحث این هفته ی استاد بهرام فرید و رامان شکیب است.