به دنبال معنا(۶۴) – بعد از عروسی

دستان و دوستانش که در عروسی دردانه خیلی به همگیشون خوش گذشته باز میگردند که….