لفظ و معنا(۲۹) – هویّت ایرانی ق۲ و آخر

هویّت مذهبی ایرانیان چیست؟ و خصوصیّت سّوم هویّت ایرانی موضوع این قسمت از برنامه ی لفظ و معناست.