به دنبال معنا(۶۲) – لباسها و پوششها

دوستان برای مراسم ازدواج دردانه خواهر دستان آماده میشوند