شاید شنیده باشید(۱۴۱) – ق۱- بعد روحانی انسان

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص بعد روحانی انسان