گزارش – افتتاح مشرق الاذکار شیلی

گفتگو با دو تن از شرکت کنندگان