به دنبال معنا(۶۱) – آقای سماواتی در بیمارستان

به آقای سماواتی حمله می‌شود و فربد و دوستانش در بیمارستان به ملاقاتش می روند.