لفظ و معنا(۲۶) – خانواده ق۲

در ادامه موضوع و صحبت‌های هفته گذشته، نگاه دیانت بهائی به ازدواج و در پی آن خانواده موضوع این هفته برنامه ی لفظ و معناست.